Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Children Approved Foundation, erkend door het koninklijke besluit van 25 juni 2017 als stichting van openbaar nut, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 1050 Brussel, Edinburgstraat 11 B, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder nr. 0678.606.258, hierna te noemen “De Stichting”

De Stichting verkoopt tickets en gerelateerde diensten die toegang verlenen tot evenementen georganiseerd door Stichting. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van het online verkoopsbeleid van de Stichting, zoals dat hieronder uiteen wordt gezet. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing voor telefonisch, schriftelijk of via e-mail geplaatste en/of bevestigde bestellingen. De Stichting behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht bij publicatie op de website.

Prijzen

Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en taksen. Alle vaste kosten en diensten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, die hiervan kennis krijgt alvorens tot bestelling over te gaan. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen

Bestellingen

U bevestigt 18 jaar of ouder te zijn. Uw bestelling blijft gereserveerd op uw naam. Elke reservering van tickets en/of e-tickets wordt pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom. U kunt of met kredietkaart of betaalkaart betalen. Na ontvangst van uw bestelling krijgt u via e-mail een bevestiging. Deze e-mail bevat tevens een link naar de algemene verkoopsvoorwaarden. Geeft u tijdens het bestelproces aan dat u een factuur wilt ontvangen, dan wordt deze na ontvangst van uw betaling verstuurd via e-mail. De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer aan een derde moet worden gefactureerd, opgesteld en toegezonden. De Stichting behoudt zich het recht voor een reservatie niet te honoreren indien met het gebruikte betaalmiddel in het verleden frauduleuze transacties werden uitgevoerd of indien de ingevulde persoonsgegevens wijzen op fraude. In deze gevallen zal de Stichting de kosten voor het onderzoek naar het frauduleus karakter van de reservatie alsook de werkelijk geleden schade kunnen verhalen op de besteller.

Betaling en verzending

Na registratie van uw betaling ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail. Na ontvangst van uw betaling krijgt u uw tickets via e-mail toegezonden.
Na betaling worden de artikelen opgestuurd naar het ingevulde adres. Bij bestelling van downloads wordt deze download u toegestuurd via e-mail van de download in bijlage of een link naar deze download. Bij bestelling van tickets wordt er een e-mail gestuurd met een link naar de tickets in pdf formaat, als U geen mogelijkheid hebt om deze af te drukken, gelieven de pdf aan de deur te laten zien op de scherm van uw smartphone of tablet.

De klant is verantwoordelijk voor het invullen van een juist e-mailadres en het nakijken van eventueel tegenhouden van mails afkomstig van de Stichting door Spamfilters. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet wenden tot de Stichting noch tot de kredietkaartmaatschappij met het oog op het bekomen van terugbetaling.

Bewaring en verlies

Na aflevering door de Stichting is de tickethouder verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de tickets. U krijgt de tickets toegezonden per e-mail en zijn steeds raadpleegbaar via de link in deze e-mail

Gebruik

Onze producten (tickets, rekeningen) blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procedé strikt verboden. Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator, is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.

Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk gebruik van tickets voor commerciële of promotionele redenen verboden. Tickets blijven steeds op naam van de oorspronkelijke besteller. De naam van de ticketkoper kan dus niet worden aangepast naar die van een eventuele derde, ook niet in geval van (occasionele) doorverkoop. Vermeldingen op de tickets mogen niet gewijzigd worden. Houders van tickets waarop wijzigingen zijn aangebracht, kan de toegang worden ontzegd. Enkel de eerste aanbieder van het originele e-ticket wordt toegang verleend tot het evenement. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een kopie en geen toegang geven tot zaal of evenement.

De ticketkoper dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ van 30 juli 2013. Regelmatige doorverkoop of zelfs occasionele doorverkoop aan een hogere dan de oorspronkelijke ticketprijs is verboden. Kinderen Goedgekeurd behoudt zich het recht voor om doorverkochte tickets ongeldig te maken. Aan de houder ervan kan de toegang tot de zaal of het evenement worden ontzegd. Noch de oorspronkelijke koper noch een daaropvolgende koper kunnen hierbij aanspraak maken op enige vergoeding. De Stichting behoudt zich tevens het recht voor de verkoop van het ticket te weigeren aan klanten waarvan vermoed wordt dat zij aankopen met het loutere oog op doorverkoop.

Wijzigingen of afgelasting

Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast en na instructie hiertoe door de organisator van de voorstelling. Overmacht in hoofde van de ticketkoper wordt niet aanvaard als reden voor terugbetaling. Tickets kunnen enkel worden terugbetaald ten aanzien van de bij de Stichting geregistreerde besteller. Afgelastingen en/of wijzigingen in het voorprogramma (support acts) geven geenszins aanleiding tot terugbetaling of omwisseling van de tickets.

Privacy

Bekijk hier onze privacyvoorwaarden

Cookies

Bekijk hier ons cookiestatement

Annuleringsvoorwaarden

Er is geen herroepingsrecht en u beschikt als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht.

Varia

Het is verboden om drank, voedsel, drugs, plastic flessen, blikken, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te brengen naar een evenement. Dergelijke voorwerpen zullen moeten worden afgegeven. Bij weigering hiervan zal de toegang tot de zaal worden ontzegd, zonder enig recht op terugbetaling.

Klachten of geschillen

Klachten kunnen worden gemeld op [email protected] of +32 (0)14 22 53 74. Bij betwisting is enkel de Belgische wetgeving van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbanken te Brussel.

Contact

U kunt tijdens de kantooruren terecht op het nummer +32 (0)14 22 53 74. Of u kunt een e-mail sturen naar [email protected].