Algemeen reglement De Muziekstudio

Algemeen

 1. In dit reglement vindt u de voorschriften, zoals deze gelden voor de diensten van de Muziekstudio, initiatief van de Stichting van openbaar nut Kinderen Goedgekeurd of afgekort de Stichting.
 2. De geldende tarieven voor de diensten van de Stichting worden vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Stichting.
 3. De stichting kan de tarieven voor De Muziekstudio jaarlijks aanpassen aan de prijsindex.
 4. Daar waar in dit reglement ten aanzien van handelingen is vermeld de Stichting berust de handelingsbevoegdheid bij de directeur van de Stichting of bij een door hem aangewezen functionaris.

Cursussen

 1. Aanmelding voor een cursus gebeurt schriftelijk via een bij de Stichting te verkrijgen inschrijfformulier of via de website kinderengoedgekeurd.be
 2. Bij inschrijving middels een inschrijfformulier dient het formulier volledig, juist en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend. In het geval van inschrijving via het internet dient men aan te geven akkoord te gaan met de door Stichting gestelde voorwaarden.
 3. Bij minderjarigen is ondertekening van het formulier door één van de wettelijke vertegenwoordigers vereist.
 4. Aan de aanmelding kunnen door de kandidaat-cursist(e) geen rechten, in welke vorm dan ook, worden ontleend.
 5. Indien de aanmelding leidt tot plaatsing en inroostering, brengt deze automatisch een betalingsverplichting, zoals vastgesteld in dit reglement, met zich mee. De cursist is voor de van de Stichting afgenomen diensten de vastgestelde tarieven verschuldigd.
 6. Plaatsing en inroostering van kandidaat-cursisten gebeurt door de Stichting. De cursist ontvangt hiervan schriftelijk of telefonisch bericht.
 7. In de gevallen waarbij inroostering niet mogelijk is op de bij aanmelding door de kandidaat-cursist opgegeven voorkeurstijden, wordt pas ingeroosterd na overleg tussen de Stichting en de kandidaat-cursist.
 8. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de inroostering, zal de Stichting van plaatsing afzien. De kandidaat-cursist wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
 9. Plaatsing vindt plaats voor de duur van een cursus en wordt bij niet rechtsgeldige opzegging (art. 2.4.1) verlengd.
 10. Van cursisten wordt verwacht dat zij zo veel als mogelijk de lessen volgen.
 11. Wanneer een cursist meer dan drie aaneensluitende lessen van een cursus verzuimt, zonder de Stichting hiervan, dat wil zeggen behoudens overmacht, tenminste 24 uur tevoren, in kennis gesteld te hebben, wordt dit beschouwd als een opzegging.
 12. Bij een opzegging zoals bedoeld onder 2.3.2 vervalt onmiddellijk het recht van de cursist op het volgen van lessen. De betalingsverplichting loopt echter door tot het moment waarop het cursusjaar eindigt.
 13. De cursist ontvangt over de opzegging zoals bedoeld onder 2.3.2 en van de consequenties daarvan zoals beschreven onder 2.3.3 een brief.
 14. Wanneer gedurende een cursus meer dan drie lessen niet door kunnen gaan, vanwege Stichting, vindt compensatie plaats. Dat wil zeggen dat een evenredige compensatie in extra lessen, of compensatie van een evenredig deel van het betaalde lesgeld, wordt vergoed, vanaf de vierde les per cursus die geen doorgang vindt.
 15. De onder 2.3.5 bedoelde compensatie (extra lessen of terugbetaling lesgeld) wordt vastgesteld door Stichting en de cursist krijgt hierover een brief.
 16. Wanneer een cursist meer dan zes weken aansluitend ziek is, kan tegemoetkoming van het lesgeld worden verleend. Hierbij geldt een eigen risico van vier weken.
 17. Bij verhuizing naar een andere gemeente is tegemoetkoming mogelijk na schriftelijke aanvraag. Hierbij geldt een eigen risico van vier weken.
 18. Het cursusgeld dient binnen twee weken na de factuurdatum betaald te zijn. Personen die geen cursusgeld hebben betaald, hebben geen toegang tot de les.
 19. In geval van betaling van het cursusgeld middels automatische incasso, moet het termijnbedrag steeds geïncasseerd kunnen worden, dat wil zeggen vanaf de aangegeven datum op het zgn. betalingsoverzicht. Personen die een termijnbedrag niet tijdig hebben betaald, hebben geen toegang tot de les.
 20. Het niet tijdig betalen wordt aangemerkt als een opzegging. Het bepaalde onder 2.3.3 en 2.3.4 is hierop van overeenkomstige toepassing.
 21. Indien het cursusgeld of het termijnbedrag van het cursusgeld, niet wordt betaald, wordt de vordering in handen gegeven van een bevoegde gerechtsdeurwaarder. De hieruit voortvloeiende kosten komen geheel voor rekening van de betalingsplichtige.

 

Aansprakelijkheid, voorschriften en verboden

 1. Het meebrengen van eigendommen in gebouwen van de Stichting gebeurt geheel op eigen risico. Stichting aanvaardt voor vermissing of schade aan eigendommen geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Het kopiëren in gebouwen van de Stichting gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid en is alleen toegestaan voor zover dit niet in strijd is met enige wettelijke bepaling. Degene die gebruik maakt van de kopieerfaciliteiten, vrijwaart de Stichting van elke vorm van aansprakelijkheid hiervoor.
 3. Het is verboden materialen in de gebouwen van de Stichting ter inzage te leggen, tenzij u hiervoor toestemming heeft van de Stichting.
 4. Door of namens de directeur van de Stichting kan aan personen, die zich niet houden aan de voorschriften van dit reglement, of gedrag vertonen dat daartoe aanleiding geeft, de toegang tot de gebouwen van Stichting worden ontzegd.
 5. Schade, toegebracht aan gebouwen, inventaris of materialen, moet door degene die de schade heeft veroorzaakt, of door degene die hiervoor aansprakelijk is, worden vergoed.

 

Slotbepalingen

 1. Op verzoek wordt het reglement aan iedereen verstrekt.
 2. In de gevallen, waarin dit reglement niet voorziet en bij verschil van mening over de interpretatie en/of toepassing van dit reglement tussen de directeur en gebruikers van de Stichting, beslist het Bestuur van de Stichting.
  2.2 De directeur van de Stichting mag maatregelen nemen, die niet kunnen worden uitgesteld en noodzakelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. De op grond van deze bepaling genomen maatregelen worden zo snel mogelijk meegedeeld aan het Bestuur van de Stichting.
 3. Dit reglement heeft de naam “Algemeen Reglement de Muziekstudio”.